Bestuur

Voorzitterdhr. A.v.d.Schaaf
Secretarismevr. G. Brouwer-Oosterhof
Penningmeestervacant

De ambtelijke ondersteuning wordt verleend door

dhr. G. Scherstraambtelijk secretaris
dhr. P. Rollemafinancieel adviseur
dhr. W. Jansmabouwtechnisch adviseur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.