Geschiedenis en toekomst

Anno 1798, torens in eigendom van de burgelijke staat.

In 1798 werden de kerktorens die u ziet op deze website eigendom van de burgerlijke staat. Dit door een wet van keizer Napoleon die als reden had dat de torens een militaire functie konden vervullen als uitkijkpost.
Maar onze geschiedenis gaat nog verder terug: uit een dendrochronologie (jaarringen) onderzoek van o.a. de Sint-Vitenskerk te Wyns blijkt dat er voor de houtconstructies hout is gebruikt wat rond het jaar 1450 is gekapt, meer dan vijf eeuwen terug!

 

Anno 2009, ontstaan van de Stichting

In 2009 besluit de gemeente Tytsjerksteradiel alle monumenten die in haar bezit zijn onder te brengen in een stichting. Het betreft acht kerktorens en korenmolen "De Hoop" te Sumar. Op achttien december tweeduizend negen wordt de "Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel" opgericht en worden de statuten vastgelegd in de akte van oprichting. Heel toepasselijk gebeurt dit alles in de korenmolen.

De toekomst

Gezien de eerbiedwaardige leeftijden, is er ons als Stichting alles aan gelegen om onze monumenten in het landschap van Tytsjerksteradiel te handhaven en te behouden voor de gemeenschap.

Voor de praktische instandhouding laten we inspecties en begrotingen maken door de Monumentenwacht Fryslân. Ons streven is om zoveel mogelijk van het nodige onderhoud en restauratiewerk uit te laten voeren. Echter de uitkomsten van de inspecties van de Monumentenwacht en de hoogte van de sober en doelmatige Sim subsidie leveren een spanningsveld op, welke tot op heden door de gemeente Tytsjerksteradiel en eigen vermogen aangevuld worden. Om continuïteit te garanderen zullen wij actief aanvullende bijdrages blijven werven.

 

Van Brim naar Sim, een financiële versobering

De oorzaak van teruglopende subsidies is dat de vanaf 2006 geldende subsidie voor instandhouding van rijksmonumenten, van het ministerie van OCW en op basis van het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten (Brim), op 1 juli 2016 vervangen is door De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) die een wettelijke basis in de Erfgoedwet heeft. De Sim is gebaseerd op sober, doelmatig en technisch noodzakelijk regulier onderhoud. Het betreft een instandhoudingssubsidie voor een periode van zes jaar. Voor de instandhoudingssubsidie bedragen deze subsidialekosten maximaal 3% van de herbouwwaarde van het monument, met een maximumbedrag van 50% van dit bedrag.

Wij hopen dat u, net als wij, enthousiast bent over het behoud van onze monumenten.

Wilt u ons steunen?

Wij zijn aangemerkt als ANBI. Uw bijdrage verwerken wij in heel passende bestemmingen.