Ons doel

Het doel van de Stichting tot behoud van de Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel is:

  1. Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de op grond van de Monumentenwet beschermende/aangewezen monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel voor zover deze bij haar in juridische eigendom zijn.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. Het beheren van de monumenten.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het (doen) restaureren en onderhouden van de in juridische eigendom verworven monumenten.
  2. Beïnvloeding van de openbare mening, zodanig dat de wenselijkheid van het behoud van behoud van monumenten door zoveel mogelijk personen wordt ingezien en dit doel wordt gesteund.
  3. De verwerving van geldmiddelen.
  4. Alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De geldmiddelen van de Stichting zullen bestaan uit:

  1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit hetgeen de stichting door erfstellingen, legaten, giften ineens, jaarlijkse bijdragen, subsidies, gekweekte rente en uit andere haar toevallende baten verkrijgt of heeft.