Privacyverklaring Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel

De Stichting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om.

Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waardoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeen aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemene zijn, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel

Bezoekadres,

e-mail:info@stichtingmonumentent-diel.nl  website: www.stichtingmonumenten-t-diel.nl

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

 Uw persoonsgegevens worden door Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan evenementen van de stichting;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Aangaan overeenkomst met vrijwilliger/medewerker;
 • Toezicht op en beveiliging van personen en monumenten;
 • Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
 • Het behandelen van geschillen;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht

 

Verstrekking aan derden

 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken inden dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internet omgeving van onze stichting.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij rechtens onze medewerking verlenen en zijn wij verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen, die zijn gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

 Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Daartoe hebben wij onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op ons computersysteem;
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers en of vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt ons ook verzoeken om nooit meer gegevens van u te verwerken, het zogenoemde recht op vergetelheid. In dat geval kunnen wij u vragen om uw legitimatie alvorens gehoor te kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u vriendelijk om hiervoor zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit – wat jammer zou zijn – dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.